:: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ > Παγκόσμια Οικολογικά Προβλήματα
Εκστρατείες ενάντια στην καταστροφή του όζοντος από το εργοστάσιο παραγωγής CFC's που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (1988-1993), στα φαινόμενα ερημοποίησης και έλλειψης νερού στο Μεσογειακό χώρο, στην απειλή από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας σε γειτονικές χώρες (από το 1986), στον τεχνοφασισμό των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και κυρίως των τροφίμων (από το 2000), καθώς και σε μια σειρά άλλων συναφών θεμάτων.

  

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

::Εν Οίκω

::Αρνούμαι

::Οικολογ. Ημερολόγιο

 

 

 

 

© 2003 ecology-salonika.org - All rights reserved